Instrukcja dla autorów

 

 1. Ogólne kanony techniczne:
  • Wielkość artykułu (rękopisu): 8-14 stron.
  • Streszczenie (abstrakt) – maksymalnie do 200 słów;
  • Słowa kluczowe – 5-7, uwzględniające główne tezy (frazy) artykułu oraz jego zawartość przedmiotową;
  • Czcionka (Cambria) i interlinie: 
   • tytułu artykułu: 16 pkt – WIELKIE LITERY, POGRUBIONE, wyjustowany do środka;
   • wstępu, rozdziałów (numerowanych liczbami 1,2,3) i zakończenia z wnioskami – 14 pkt – WIELKIE LITERY, POGRUBIONE, wyjustowane do lewej;
   • abstraktu – 11 pkt;
   • słów kluczowych – 11 pkt – kursywa;
   • tekstu głównego – 12 pkt, interlinia 1,0, wcięcie akapitu 1,25;
  • pomiędzy tytułami rozdziałów a tekstem interlinię należy powiększyć do poziomu 12, natomiast pomiędzy podrozdziałami do poziomu 6;
  • poniżej tytułu artykułu znajdują się następujące treści: dane autora zawarte przy nazwiskach: stopień/tytuł naukowy, zajmowane stanowisko oraz funkcje (maksymalnie 3), instytucja np. Uczelnia, Afiliacja: Wydział …., telefon, służbowy adres kontaktowy oraz e-mail. – gwiazdką zaznaczyć autora przewidzianego do kontaktów z Redakcją;
  • opis tabel – góra z wyjustowaniem od lewej, czcionka 11, pogrubiona;
  • opis rysunków – dół z wyjustowaniem do środka, czcionka 11, pogrubiona;
  • źródła tabel i rysunków – dół z wyjustowaniem do środka, bez pogrubienia;
  • Przypisy – końcowe odnoszące się do spisu literatury zawartej na końcu artykułu i np.: [3, p. 23] – 3 oznacza źródło w kolejności w spisie literatury, p. 23 – numer strony w przypadku odniesienia się do tekstu lub zakresu stron z tekstu, dopuszczalne jest stosowanie przypisu bez nr strony [3].
  • Spis cytowanej literatury – wyłącznie dzieła poparte przypisami w kolejności alfabetycznej z podziałem na: książki, artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach, netografię oraz akty prawne;