Zasady recenzowania i weryfikacji tekstów

 

Każdy tekst poddawany jest dwustopniowej ścieżce weryfikacji. Pierwsza opiera się na weryfikacji tematycznej i formalnej rękopisu w odniesieniu do zakresu przedmiotowego czasopisma oraz na sprawdzeniu go przez program anty-plagiatowy. Druga dotyczy procesu recenzowania, który jest anonimowy i przebiega dwutorowo. Oznacza to, że każdy tekst otrzyma co najmniej dwie recenzje (trzecia w sytuacjach, kiedy recenzje są skrajne). Recenzenci otrzymują honorarium za opracowanie recenzji. Przewidywany okres recenzowania i weryfikacji – 2 do 3 miesięcy. Wszystkie recenzje są weryfikowane przez redaktorów tematycznych i redaktora naczelnego, który podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu rękopisu (artykułu) do druku.

W związku z anonimowością procesu recenzowania autorzy przesyłają dwie wersje artykułu. Pierwszy – pełny ze wszystkimi wymaganymi danymi personalnymi oraz drugi (przeznaczony dla recenzentów) opracowany tak, by wykluczyć identyfikację autora. Powinien być pozbawiony następujących informacji:

  • imienia (imion) i nazwisk (a) autora (ów);
  • nazw instytucji;
  • afiliacji autorów;
  • fraz z wyrazami uznania dla innych osób;
  • źródeł wsparcia finansowego lub patronatów;
  • projektów, w ramach których prowadzono badania;
  • ekspertów i osób trzecich, które przyczyniły się do opracowania rękopisu. fd